Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Copenhagen Folk Club.

Generalforsamlingen finder sted:

tirsdag d. 28. marts kl. 17.00

Sebastopol, Sankt Hans Torv 32, 2200 København N

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

1 Valg af dirigent og referent
2 Valg af 2 stemmeoptællere
3 Godkendelse af bestyrelsens beretning
4 Godkendelse af regnskab
5 Godkendelse af budget
6 Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende år (2022)
7 Behandling af indkomne forslag
8 Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer samt suppleanter
9 Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt
være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt.

Bestyrelsen.