Vedtægter

Vedtægter for foreningen Copenhagen Folk Club

§1.

Navn og hjemsted

A. Foreningens navn er Copenhagen Folk Club
B. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune

§2.

Foreningens mål

A. At udbrede kendskabet til og interessen for folkemusik fra forskellige kulturer
B. At skabe grundlag for afholdelse af koncerter med nutidig akustisk folkemusik af høj international klasse for et bredt folkemusikinteresseret publikum
C. At sikre dansk og international folkemusik kvalificerede spillemuligheder i Danmarks hovedstad
D. Foreningen må ikke opbygge en formue, eventuelt overskud overdrages til Dansk Røde Kors og Folkekirkens Nødhjælp med halvdelen til hver

§3.

Medlemsskab

A. Alle kan blive medlem af foreningen, såfremt man betaler kontingent og anerkender foreningens mål og vedtægter
B. Medlemsskab af foreningen ophører, hvis kontingentet ikke er betalt 3 måneder efter forfald

§4.

Kontingent

Kontingentets størrelse for det efterfølgende år samt opkrævningsform fastsættes af generalforsamlingen

§5.

Udelukkelse

Foreningen kan udelukke et medlem hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse

§6.

Foreningens ledelse

A. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer der vælges af generalforsamlingen
B. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 år af gangen, og bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer
C. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter
D. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig når et flertal, heriblandt formanden er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende
E. Copenhagen Folk Club arrangerer så vidt muligt 10-12 koncerter på spillesteder i københavnsområdet, et arbejde som varetges af bestyrelsen og af hjælpere uden for bestyrelsen
F. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer udenfor bestyrelsen, og ansætte lønnet medhjælp, såfremt det er nødvendigt
G. Foreningen tegnes af formand og kasserer eller formanden og 2 andre medlemmer af bestyrelsen

§7

Regnskab

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december

§8.

Revision

A. Regnskabet revideres af 2 af den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der vælges for 2 år af gangen og afgår skiftesvis
B. Der vælges 1 revisorsuppleant
C. Revisorer og revisorsuppleanter må ikke være medlem af bestyrelsen

§9.

Generalforsamlingen

A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
B. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal
C. Generalforsamlingen bekendtgøres på folkclub.dk
D. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel
E. Stemmeret har alle der har betalt kontingent en måned før generalforsamlingen
F. Afstemningen foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen foregå skrifteligt når mindst 10% af de fremmødte forlanger dette
G. Alle afgørelse træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer
H. Stemme kan ikke gives ved fuldmagt
I. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmeoptællere
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Godkenelse af budget
6. Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende år
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer samt suppleanter
9. Eventuelt
J. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftelig være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen
K. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom

§10.

Vedtægtsændringer

Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget

§11.

Foreningens opløsning

A. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling
B. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger
C. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende formål

§12.

Foreninens formue

For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue

Vedtaget på den stiftende generalforsamling, mandag den 20. oktober 1997 på Bloomsday, Niels Hemmingsensgade 32 og på generalforsamlingen d. 7. maj 2000 på Store Kannikestræde nr. 19

Vedtægtsændret på generalforsamlingen søndag den 7. maj 2000, med hensyn til regnskabsår og tidspunkt for generalforsamlingen

Vedtægtsændret på generalforsamlingen søndag den 12. september 2004, med hensyn til valg af bestyrelsesmedlemmer, regnskabsår og tidspunkt for generalforsamlingen

Vedtægtsændret på generalforsamlingen søndag den 9. januar 2011,med hensyn til hjemsted, kontingentfastsættelse og spillested

Vedtægtsændret på generalforsamlingen søndag den 25. januar 2015, med hensyn til §11. Foreningens opløsning stk. C – Københavns Kommune slettet. Jævnfør rettelse den 9. januar 2011

Vedtægtsændret på generalforsamlingen søndag den 23. april 2016, med hensyn til §9 C Bekendtgørelse af generalforsamlingen